27 октября 2011 г.

Навіщо людині профспілка?

Профспілку можна порівняти з сім’єю. Вона так само створюється на засадах спільності інтересів, для задоволення власних запитів, утворення дружнього колективу та прояву турботи про його членів…

ЩО Ж ТАКЕ «ПРОФСПІЛКА»?

Профспілка – це добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що діє згідно зі своїм статутом та об’єднує громадян, пов’язаних, як правило, спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

Тож навіщо людині профспілка? На це запитання дає коротку, але вичерпну відповідь Загальна декларація прав людини. «Кожна людина, – записано в ній, – має право створювати професійні спілки та входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів». Для реалізації задекларованого в документі ООН профспілки наділені таким широким спектром прав і повноважень, яких не має жодна інша громадська організація, політична сила. Їм надано право під егідою Міжнародної організації праці (МОП) брати участь у розробці та прийнятті міжнародних стандартів у питаннях праці, своєю участю в засіданнях МОП активно впливати на поліпшення рівня людського життя. Саме профспілки є найнадійнішою і загальновизнаною міжнародними організаціями формою представництва інтересів найманої робочої сили на ринку праці.

Користуючись юридичним статусом, профспілки беруть участь у визначенні головних критеріїв нашого життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробки соціальних програм і програм зайнятості населення.

Саме профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцем, а також іншими об’єднаннями громадян. Вони наділені правом представляти інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного права щодо звернення на захист своїх прав до трудових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ тощо.

ЯКІ ПРАВА МАЮТЬ ПРОФСПІЛКИ?

У профспілок чи не найбільше прав серед інших об’єднань громадян.

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, визначають їх функції. Серед них – представницька, захисна, контрольна, соціально-економічна, гуманітарна, міжнародна.

Профспілка в своїй діяльності є незалежною від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавця, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована. Вона самостійно ор­ганізовує свою роботу, проводить збори, конференції, з’їзди, засідання утворених нею органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

Держава заборонила органам своєї влади й органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, роботодавцям, їх об’єднанням втручатися у діяльність профспілок, їх організацій, перешкоджати здійсненню їх статутної діяльності.

За порушення прав профспілок встановлена кримінальна відповідальність. За умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок передбачені виправні роботи на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ?

Людина вільно обирає для себе профспілку. Її членом є особа, що входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Почитавши Статут обраної вами профспілки, поспілкувавшись з її членами, вам слід прийняти рішення, ваша це організація, чи ні. Якщо так – беріть аркуш паперу і пишіть заяву до первинної профспілкової організації з проханнями прийняти вас у члени профспілки. І саме ви, ставши членом профспілки, зможете сприяти ефективності її роботи, впливати на реалізацію нею захисних функцій, підвищення ролі профспілки у житті спілчан, а отже, і вашому житті.

ЯКІ ПРАВА МАЄ ЧЛЕН ПРОФСПІЛКИ?

Ваші права як члена профспілки визначені в її Статуті. Ставши членом профспілки, ви матимете право на безоплатну юридичну консультацію, пра­вовий захист, зокрема в суді, обстоювання ваших прав та інтересів перед роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на матеріальну допомогу та заохочення тощо. В особі профспілки ви матимете і доброго порадника. У ній ви знайдете можливість сформувати себе як осо­бистість для громадської роботи, активної участі в суспільно-політичному житті країни.

Ставши членом профспілки, ви зможете навчатися та підвищувати свою кваліфікацію в профспілкових навчальних закладах – Академії праці і соціальних відносин, Харківському соціально-економічному інституті, Інституті туризму Федерації профспілок України, зональних навчально-методичних профспілкових центрах, брати зі своєю сім’єю участь у колективах народної творчості, фіз­культури і спорту тощо.

ЯК ПРОФСПІЛКА МОЖЕ ЗАХИСТИТИ ВІД НЕЗАКОННИХ ДІЙ РОБОТОДАВЦЯ?

Головними правовими документами регулювання ваших трудових відносин із роботодавцем є Кодекс законів про працю України та колективний договір.

Профспілка, реалізуючи свої повноваження, що містяться в цих документах, може захистити ваші інтереси з питань:

- виконання колективного договору, який є малим кодексом про працю підприємства та містить, зокрема, питання трудових відносин, оплати й умов праці, форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифної сітки, схеми посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;

- перевірки дотримання роботодавцем, за вашим дорученням, трудового до­говору, укладеного з вами;

- виплати роботодавцем зарплати;

- додержання законодавства про працю й охорону праці;

- створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов;

- забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

- проведення незалежної експертизи умов праці;

- розслідування причин нещасного випадку на виробництві;

- внесення роботодавцю, органам виконавчої влади й органам місцевого само­врядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, а також аргументованої, в місячний термін, відповіді;

- представлення інтересів в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори;

- контролю за реалізацією права в сфері охорони здоров’я, медико-санітарної допомоги тощо.

Ставши членом профспілки, ви матимете надійного гаранта забезпечення ваших прав та реалізації ваших інтересів.

Зацікавленість працівника в профчленстві насамперед полягає в тому, що у взаємовідносинах з роботодавцем він не володіє тими правами, які має профспілка. Одноосібно працівнику важко захиститися від свавілля та не­законних дій роботодавця. Згуртувавшись, працівники можуть протидіяти порушенням своїх прав, відстояти свої інтереси. Об’єднавшись у профспілку, зробивши її одночасно організаційно і фінансово сильною, а отже, незалежною від будь-кого, спілчани можуть на рівних спілкуватися з роботодавцем, здійснювати контроль за оплатою та умовами своєї праці тощо.

Вступайте до профспілок! Профспілки визнані світом найавторитетнішою, наймасовішою представницькою організацією людей найманої праці. Ваша профспілка захистить ваші інтереси, трудові та соціально-економічні права.

Борис ВОЛОШИН,
колишній працівник апарату ФПУ України

18 октября 2011 г.

17 жовтня Міжнародний День боротьби за ліквідацію бідності

Проект
17 жовтня Міжнародний День
боротьби за ліквідацію бідності
РЕЗОЛЮЦІЯ Всеукраїнської акції протесту
«Профспілки проти бідності!
Профспілки за гідну зарплату і достойну пенсію!!!»

Авангард профспілкового руху країни, що зібрався на цій площі в Міжнародний день боротьби з бідністю за для демонстрації своєї єдності та готовності віддати всі сили в боротьбі за гідну працю, гідну зарплату, гідні та безпечні умови праці, проявити солідарність для захисту прав ветеранів, молоді, жінок, припинити тотальне поширення бідності серед населення України -країни у центрі Європи.
Незважаючи на проголошене відновлення економіки та постійні обіцянки значно покращити життя населення. Уряд вніс до Верховної Ради проект Державного бюджету України на 2012 рік. в якому не забезпечено реалізацію конституційних прав громадян України на достатній рівень життя - гідну зарплату, пенсію, соціальну допомогу, безоплатну освіту, медицину, житло тощо. В чергове не виконуються поставленні в Програмі Президента України завдання щодо покращення життя українців та вже півтора роки не виконується Указ Глави Держави щодо викорінення бідності. Численні профспілкові ініціативи га звернення з цих злободенних питань органами влади ігноруються.
Через штучно занижені розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати продовжується обкрадання медиків, освітян, працівників культури і соціальної сфери, пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених та сімей з дітьми. Одночасно Уряд наполегливо ініціює ручне управління (вважай поступову ліквідацію) соціальних пільг та компенсаційних виплат чорнобильців, колишніх воїнів-афганців, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів та інших найбільш соціально вразливих категорій населення.
Так знана пенсійна реформа показала весь цинізм влади, яка повністю проігнорувала думку громадськості, переклавши весь тягар проблем пенсійної системи на плечі працівників на пенсіонерів. Підвищено з 1 жовтня пенсійний вік і стаж, необхідний для призначення пенсії, практично заморожено розміри призначених пенсій. При цьому Уряд не поспішає наводити порядок у тіньовому секторі економіки, захищаючи тим самим свої бізнес клани та підриваючи фінансову спроможність Пенсійного фонду.
Не забуто інтереси бізнесу й у прийнятому Податковому кодексі, який не скорочує розриву в доходах між багатими та бідними. Бюджет продовжує наповнюватися в першу чергу за рахунок податків з нашої злиденної заробітної плати. Вітчизняні олігархи при цьому не платять податків за шикарні хатинки та примножують свої статки за рахунок доходів від капітал) у вигляді різного роду процентів, дивідендів та роялті, що звільнені від податку зовсім, або оподатковуються за безсоромно мінімальними ставками.
Чесна праця в Україні все більше втрачає престижність із-за низької її оплати. Бідність серед працюючих породжується не справедливим розподілом між працею і капіталом результатів економічної діяльності, провокує соціальну та економічну поляризацію суспільства, тінізацію зарплат і зайнятості.
Ми. учасники мітингу, обурюємось намаганнями керівництва вищих ешелонів влади, політичної еліти і олігархічного бізнесу вирішувати економічні проблеми держави за рахунок добробуту трудящих, пенсіонерів і дітей. Така політика влади вже призвела до погіршення економічного стану працівників і членів їх сімей. Тільки за цей рік чисельність бідного населення збільшилася на 1 млн. і сягнула понад 12 мільйонів наших співвітчизників.
Профспілки проти бідності!
Профспілки за гідну зарплату і достойну пенсію!!!

Ми вимагаємо:
від Президента України - гаранта Конституції
• забезпечити громадянам прана на працю, гідну і своєчасну її оплату, пенсію, реалізацію прана на об'єднання в профспілки та заборону втручання органів влади у їх статутну діяльність;
• виконати обіцянки щодо ліквідації бідності та впровадження європейських стандартів життя. Примусити Уряд виконати перший Указ Президента по подоланню бідності;
• не підписувати закони, які звужують зміст та обсяги існуючих прав і свобод:
від Верховної Ради України
• забезпечити через закон про Державний бюджет на 2012 рік і наступні роки реальне виконання президентського завдання про наближення зарплат і пенсій до рівня передових країн світу. Встановити з 1 січня 2012 року мінімальну зарплату, мінімальної пенсії за віком на рівні об'єктивно обрахованого прожиткового мінімуму;
• забезпечити соціальну справедливість в оподаткуванні трудових доходів, встановити неоподатковуваний мінімум на рівні прожиткового мінімуму;
• забезпечити правові умови діяльності профспілок;
від Кабінету Міністрів України
• безумовного виконання зобов'язань за Генеральною УГОДОЮ на 2010-2012 роки ;
• припинення дискримінації в заробітній платі працівників бюджетної сфери, запровадження з 2012 року повноцінної Єдиної тарифної сітки;
• проведення реально ефективного, а не імітації соціального діалогу при здійсненні соціальних реформ;
• легалізації зайнятості та доходів, негайної ліквідації заборгованості із заробітної плати та із страхових внесків;
• стабільних ціп і тарифів, припинення безпідставного їх підвищення в угоду Міжнародному валютному фонду.
від організацій роботодавців та їх об'єднань
неухильно дотримуватися трудового законодавства, колективних договорів і угод, забезпечити чесний розподіл результатів праці між бізнесом і трударями, запровадити гідну оплату праці, щоб нарешті вивести українські зарплати з позорних європейських аутсайдерів, і негайно повернути зарплатні борги 130 тисячам працівників.
' Ми закликаємо сторони соціального діалогу до проведення на принципово нових засадах переговорів для укладення колдоговорів і угод з метою забезпечення подолання дефіциту гідної праці та реального наближення економіки та життя громадян України до ТОП-20 передових країн світу.
У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ щодо підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів і гарантій ПРОФСПІЛКАМ розгорнути широкомасштабні протестні акції в боротьбі проти порушення прав громадян України на гідне життя та поширення бідності серед працюючих.

17 жовтня 2011 року м. Київ